หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การแจ้งถมดิน


การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษา


การบริหารกิจการประปา


การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์


การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย


การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

 
   1     (2)