หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การแจ้งขุดดิน


การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร


แจ้งการก่อสร้างอาคาร


การชำระภาษีป้าย


การชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใช้ใบปลิวในที่สาธารณะ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
  (1)     2