คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การแจ้งขุดดิน


การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร


แจ้งการก่อสร้างอาคาร


การชำระภาษีป้าย


การชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใช้ใบปลิวในที่สาธารณะ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  (1)     2