หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ..๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 132  
 
  (1)