หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่เกิดขึ้นตามเทศบัญญัติ [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหาดทนง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหาดทนง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาแสดงตน [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาแสดงตน [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
-ประกาศ- [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)